Carnevale Alessandrino 2020: la Businà

di Gianni Pasino

 

A voj c’mensè auguròmda Bon Carvè

a tücc ch’ui ch’i son chì per festegè

e av digh che se ancò i sei ant’ista piasa

l’è perché j’ei nent pià

la malatèjia ‘d cula rasa

che per tònt dì u m’à preocupà:

 

A j’avu poura d’avej di dulur

noi ch’a suma da l’atra part del mond,

mangiònda di raviò al vapur

e del pes crì per sgond.

 

Con tütt al gròn’ni ch’u j’è

almenu ant’j’ültim doi meis

as suma fina duvì preocupè

ad ch’ul che chì i fòn i cineis,

 

che dop i negosi da priché,

i bazar cun j’uferti fenumenàl

sensa ma e sense sé

i voru fem ampinì tìcc j’uspidal.

 

A l’è che la gent a l’à meja ‘d cunisiòn

e as preocupa dla Cina

quòndi che per l’aria du noster cantòn

j’andreisa sè la mascherina!

 

 

Il disu i stidiùs che l’è ‘n prublema

che chì us po’ quasi pì respirè,

ma la gent…, cula an po’ sema,

cun la machina la vo’ andè

fina ‘ns la porta di palasi,

fina ‘ndrènta la scola di fioj,

però ai duma la culpa agli atri rasi

se nujater andùma a moj.

 

E la classe pulitica se c’la fa?

Anveci ‘d dimi d’andè a pé

e ‘d sarè ai mutùr piasa dla Libertà,

la droba anche cula ‘d Sònta Maria d’Casté.

 

A j’ò ant la ment che i seju ‘n po’ mat

o che, magara, chica “testa fina”

la pudrèisa avèj fàcc di cuntrat

cun chi ch’el vend diesel e bensina.

 

Se ‘d no l’è dificil da spieghè

su j’è ‘nzèn ch’ui guadagna,

cul che an testa im sercu ‘d bütè

che chì l’aria a l’è medesima d’la muntagna.

 

E se an centro i sciapu ‘l vidrèn’ni,

(c’l’andrèiva ciapèj

e fei sagè randlà ans’ el ren’ni!)

e u smeja tütt bèle mort,

cun dl’aria grama e tücc j’udur,

se che i devu dì, anveci, a j’Ort

cun la storia du depuratur?

 

Andrènta a Tani u j’è dla scima biònca

e tant sghènfi, che di sicuro,

u ries nenta a fela frònca

gnònca ‘na bestia ac’mè ‘l Pesce Siluro!

 

Però noi a pensùma ai cinèis

e nent a Spinèta e ai so dulur:

là i son tònc ani,,, at che meis…,

ch’i moru ac’mè muschi per culpa di timùr.

 

Ma la gent la sa anmà parlè

del Coronavirus e cumpanija,

che sl’è Corona…, a pens mej, né,

forse chiccòs u j’entrà la Munarchija

e chì l’ünic munarca ca cugnès

l’è Carminuccio…, pover fanciòt

che a Lisòndria urmai d’an pes

el piònta sü di quarantòt!

 

 

Ün mügg ad gent u l’à ‘n ghignòn:

“Ma se ch’el vò is ater lei?”

I disu: “Ch’u sara la buca sa l’è bòn,

che su sta citu a l’è semper, semper mei!”

 

Lü l’amèt i so tort dònda del spiegasiòn,

certo che anca l’Upusisiòn

ant’ista sità la fa ‘n po’ acqua

sl’è anmà bon’na a fè la manifestasiòn

sgarònda u temp per Passalacqua.

 

E a dèj ‘na man a cui del PD

anca ‘l Sardèn’ni i son rivaji,

perché lur i son nent gent del Partì

e i voru nent avej midaji,

ma antònt a Snistra is fòn nutè

e me a son sichir che i pì bòn

is dòn tütt is gròn da fè

perché is preparu a j’elesiòn.

 

Al pover Gianfranco Cuttica,

a forsa ‘d lezi ‘l bilancio e debit miliunari,

i sòn amnì i calcoli biliari,

ma el noster car Sindich u sta fresco,

semper caresònda u so codino,

s’u spera d’salvè la Cesa ‘d San Francesco

sensa il bec d’ün quattrino.

 

A j’ò ant la ment che ‘d sold

ui ‘na sea pròpi mea,

che us posa fè di prugèt anca all’eccesso,

ma sensa ‘d j’euro … tütt sa fadèjia

l’è carta ch’a ‘s po trè ant’u cesso!

 

Se ui fisa di sold, av dirreiva

‘d pensè a j’emergensi general

e fè chiccòs, ad esempi,

per tütt cui maravi an coua a l’uspidal!

Al Pronto Soccorso…, pover dutùr,

j’òn tücc ün gròn da fè,

perché j’è semper ‘na catèrva ad gent

e sla cuntinua ‘ndè avònti acsè

l’avrà pì abitònt che Quargnent!

 

Po’ per forsa che il futuro

per tücc cui ch’i son malati

u sarrà… a ‘na son quasi sicuro

‘l Pronto Soccorso fàcc dai privati.

 

Basta che ‘t paghi it fòn pasè,

t’abi mà ‘l fidic o mà a j’os

‘t rivi e it visitu d’amblè

senza gnònc gavèt i vistì da ‘ndos.

 

Tacà al Centogrigio u j’è zà l’ajüt,

tütt bel pulid, me a j’ò vist:

us ciama Cà dla Salüt,

l’è ‘n miracu ch’i fòn al Crist.

 

El Quartiè dop la feruvèja

urmai l’è pü cul d’j’uperai,

di sfollati e cumpanijia

ch’j’òn la vita pen’na ‘d guai.

 

Adès grassie al Farmacista,

ui fa cuncurensa a la sità

e chisà s’us bita an vista

perché el vò ‘dventè lü l’Autorità?

 

Per adès al fa ‘l manifestasiòn

e i negosi du centro i stòn semp a lamentèsi:

Piasi saraj o duerti? A bitès d’acordi

i son nent bòn,

anveci lü u tira drìcc, perché u sa u so da fèsi.

 

E allura me av digh, car Lisandrèn:

“Dev da fè, e fè nent j’ufèis,

se ‘d no ansèma… andùma a la  fèn

e a l’è nent certo per culpa di cinèis!”

TRADUZIONE IN ITALIANO

 

Basta che paghi ti fanno passare

che tu abbia mal di fegato o alle ossa

arrivi e ti visitano immediatamente

senza neanche spogliarti.

 

Vicino al Centogrigio c’è già l’aiuto,

tutto bello  e pulito, io ho visto:

si chiama Casa della Salute,

è un miracolo che fanno al Cristo.

 

Il Quartiere dopo la ferrovia

ormai non è più quello degli operai,

di sfollati e compagnia,

che hanno la vita piena di guai.

 

Adesso grazie al Farmacista,

fa concorrenza alla città

e chissà se si mette in vista

perché vuol diventar lui l’Autorità?

 

Per adesso fa le manifestazioni

e i negozi del centro stan sempre a lamentarsi:

Piazze aperte o chiuse? A mettersi d’accordo

non son capaci,

invece lui tira dritto, perché sa il suo daffare.

 

E allora io vi dico, cari Alessandrini:

“Datevi da fare, e non fate gli offesi,

se no insieme… andiamo alla fine

e non è certo per colpa dei cinesi!”